Förtroendevalda Region Värmland

Politisk organisation (15 st)

Namn
Valberedning
AER-Assembly of European Regions
Demokratiberedningen
Patientnämnd
Landstingets Handikappråd
Landstingets Pensionärsråd
Hjälpmedelsnämnd
Kost- och servicenämnd
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Regional utvecklingsnämnd
Kultur- och bildningsnämnd
Kollektivtrafiknämnd
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg