Förtroendevalda Landstinget i Värmland

Politisk organisation (19 st)

Namn
Valberedning
Landstingsstyrelsen, intill dess nästa styrelse väljs
Arbetsutskottet-Landstingsstyrelsen, intill dess landstingsstyrelse väljs nästa gång
Personalutskottet, intill dess landstingsstyrelse väljs nästa gång
Teknikutskottet, intill dess landstingsstyrelse väljs nästa gång
Folkhälso- och tandvårdsutskottet, intill dess landstingsstyrelse väljs nästa gång
Sjukhusutskottet, intill dess landstingsstyrelse väljs nästa gång
Primärvårds- och psykiatriutskott, intill dess landstingsstyrelse väljs nästa gång
AER-Assembly of European Regions
Krisledningsnämnd
Framtidsberedningen
Hälso- och sjukvårdsberedningen
Demokratiberedningen
Patientnämnd
Landstingets Handikappråd
Landstingets Pensionärsråd
Kost- och servicenämnd
HMN arbetsutskott
Landstingsfullmäktige